Gazprom’s North Stream: not everybody is celebrating