Poland faces rising unemployment as slowdown bites