Poland to Krugman: don’t patronise us over euro choice