Every step you take, David, EU will be watching you