James Mackintosh Why golden handcuffs make no sense