Niladri Gupta, Lancaster University Management School My MBA journey