Richard Epstein: The European Commission strikes again