Chris Nuttall Toshiba announces widest-screen Ultrabook